Τετάρτη, 21 Ιανουάριος 2015 11:51

4.300 ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΤΑ 6ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕΔ

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, που θα προκηρυχθεί μετά τις εκλογές, κατέχουν οι 4.300 θέσεις με εξάμηνη σύμβαση εργασίας στα σχολεία για άνεργους αποφοίτους Γυμνασίου, Λυκείου και πτυχιούχους από 14 ειδικότητες

Μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα γίνουν 4.300 προσλήψεις ανέργων σε υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και σε θέσεις απασχόλησης που αφορούν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μαθητές των οποίων οι οικογένειες δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση.

Αντικείμενό του προγράμματος είναι η πρόσληψη και η απασχόληση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, όπως: Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, επιστάτες/τριες, προσωπικό βοηθητικών εργασιών καθαριότητας, τραπεζοκόμοι, σχολικοί νοσηλευτές, συνοδοί σχολικών λεωφορείων, οδηγοί σχολικών λεωφορείων.

Οι ανωτέρω ειδικότητες απασχολούνται σε σχολικές μονάδες της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, σε δομές της Ειδικής Αγωγής, καθώς και στους φορείς Επίβλεψης (Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης). Το προσωπικό αυτό προβλέπεται να απασχοληθεί για 6, 5 μήνες.

Αιτήσεις

Μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και την έκδοση της προκήρυξης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, ενώ μετά τη συμπλήρωση τους οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να τις αποστείλουν στον Οργανισμό μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων, http:// ait.oaed.gr/

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακριβή προσωπικά στοιχεία τους, τον ΑΦΜ τους, τους τίτλοι σπουδών που απαιτούνται για κάθε θέση, τη γνώση ξένων γλωσσών, τη γνώση χειρισμού Η/Υ και όποια άλλα τυπικά προσόντα τυχόν ζητούνται. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση σε εως και τρεις θέσεις στην περιφέρεια τους.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τα εξής:

  • Την ηλικία τους, η οποία αποδεικνύεται με ληξιαρχική πράξη γέννησης του Δήμου ή της κοινότητας, όπου ανήκουν.
  • Τον χρόνο ανεργίας, ο οποίος αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο του ΟΑΕΔ, στο οποίο αναφέρεται η διάρκεια εγγραφής του ανέργου στα Μητρώα Ανεργίας του.
  • Το οικογενειακό ή ατομικό τους εισόδημα με την προσκόμιση του εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα 2013).
  • Την οικογενειακή τους κατάσταση για την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν με πιστοποιητικό οικογενειακης κατάστασης και το οποίο θα αποδεικνύει την ιδιότητα τους ως έγγαμων, άγαμων, αρχηγών μονογονεϊκής οικογένειας και τον αριθμό των ανήλικων -εφόσον υπάρχουν-τέκνων
  • Την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι οι άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, τα μέλη οικογενειών στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος και αμφότεροι οι σύζυγοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων, τα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλos, οι μακροχρόνια άνεργοι (διάρκεια ανεργίας άνω των δώδεκα μηνών) και οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα. Κατάταξη Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης των υποψηφίων αφορά την κατάταξή τους βάσει μορίων. Τα κριτήρια που μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερα μόρια στους υποψήφιους είναι τα εξής:
  • Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ανέργου και συνεχόμενα εγγεγραμμένης ανεργίας του ή της συζύγου του με ανώτατο όριο τους 36 μήνες: Ένα μόριο για κάθε πλήρη μήνα για τους πρώτους δώδεκα μήνες (12 μόρια), 1,5 μόριο (18 μόρια) για τους επόμενους δώδεκα μήνες και δύο μόρια ανά πλήρη μήνα για τους τελευταίους δώδεκα μήνες (24 μόρια). Ο αριθμός των μορίων για ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκής οικογένειας διπλασιάζεται.
  • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό του έτους 2014: Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (βάσει των οικονομικών στοιχείων του έτους 2013). Εως 12.000 ευρώ λαμβάνει 30 μόρια, από 12.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ λαμβάνει 20 μόρια και ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα από 20.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ λαμβάνει 10 μόρια.
  • Ηλικία: Είκοσι μόρια για ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, 24 για ανέργους 30-54 ετών και 18 μόρια για ανέργouς ηλικίας από 55 ετών.
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων: Για κάθε ανήλικο τέκνο (το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας), ο γονέας πριμοδοτείται με 12 μόρια. δείτε στους παρακάτω συνδέσμους αναλυτικά την κατανομή των θέσεων

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ